You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...


7days Arizona, NIEUW WERELDRECORD

7

Dagen

3619
,
72

km

130
u
44
m

op de fiets

13457
m

hoogtemeters

start 7 days arizona Matthieu bonne

7 Days Arizona

Matthieu Bonne heeft op indrukwekkende wijze het wereldrecord verbroken door solo 3619,72 kilometer te fietsen in slechts 7 dagen.


Avonturier en grensverlegger Matthieu Bonne heeft deze week in Phoenix, Arizona het wereldrecord verbroken door solo de grootste afstand ooit af te leggen in 7 dagen tijd op de fiets. Het was een ongelooflijke prestatie, waarbij Bonne meer dan 500 km per dag heeft gefietst en amper 2,5 uur slaap heeft gehad gedurende 7 dagen. Na afloop van zijn inspanning, in de vroege ochtenduren, gaf Bonne aan dat dit vermoedelijk de zwaarste week van zijn leven was. Het feit dat hij 20 uur per dag op de fiets zat en zo weinig slaap kreeg, had een enorme impact op zijn lichaam. Op de laatste dag kon hij amper nog op zijn zadel zitten en zelfs het aanraken van zijn benen was ondraaglijk pijnlijk. Desondanks is Bonne erin geslaagd om door te blijven gaan, met als motivatie om anderen te inspireren en te laten zien dat alles mogelijk is als je erin gelooft. Zijn geest bleek veel sterker te zijn dan hij had gedacht. Bonne werd tijdens zijn recordpoging begeleid door een team van 5 personen, en het idee om hen teleur te stellen was voor hem nog moeilijker dan de fysieke uitdaging zelf.

De wind bleek de grootste vijand tijdens mijn recordpoging.

Samen met mijn ouders ben ik begonnen met het uitwerken van het idee om het wereldrecord solo fietsen in 7 dagen te verbreken. We hebben gezocht naar een geschikte locatie en Phoenix in de Amerikaanse staat Arizona bleek de perfecte plek vanwege het indrukwekkende landschap en het gunstige klimaat. Maar juist dat klimaat bleek bijna roet in het eten te gooien. Op de derde dag moest ik noodgedwongen 3 uur schuilen voor een zware storm. In een week waarin elke minuut telt en elke kilometer belangrijk is, was dit een grote tegenvaller. Gelukkig had ik nog een marge opgebouwd door mijn sterke eerste dag. Maar de wind bleef een uitdaging, vooral in de laatste dagen. Aan het begin van de 5e dag was het duidelijk dat het nog heel spannend zou worden om het wereldrecord te breken, wat uiteindelijk is gelukt met een verbetering van meer dan 30 kilometer door Bonne.

Geen moment van rust tijdens de recordpoging van Bonne.

Matthieu's recordpoging was tot in de puntjes voorbereid. Twee teams van twee personen waren dagelijks 11 uur bij hem, elk met een duidelijke taakverdeling voor en na terugkomst in het basecamp in Phoenix. Er was altijd één auto bij Matthieu voor bevoorrading en technische ondersteuning. Vanaf de derde dag was er een vijfde persoon die kon inspringen waar nodig en de andere teams afloste. Slapen van 0u15 tot 3u, elke dag vertrek om 3u30 (behalve de eerste dag) en fietsen tot 0u00. Elke minuut was op voorhand uitgeschreven om niets aan het toeval over te laten en er was geen moment van rust tijdens de hele recordpoging.

Dingen bereiken die nog nooit eerder zijn gedaan

Het levensdoel van Matthieu Bonne uit Bredene is om dingen te bereiken die nog nooit eerder zijn gedaan. Op slechts 29-jarige leeftijd heeft hij al indrukwekkende uitdagingen volbracht, zoals de Marathon des Sables, een Ironman, de beklimming van de Mont Blanc en als eerste ooit de Belgische kust afzwemmen. Veel mensen kennen hem ook van Kamp Waes, en vorig jaar voltooide hij acht volledige triatlons op acht verschillende Canarische eilanden.
Het idee van dit wereldrecord ontstond tijdens Bonne's zoektocht naar records die hem aanspreken en tegelijkertijd voldoende uitdagend zijn. Later dit jaar heeft hij ook andere recordpogingen gepland.

De Cijfers

Matthieu legde in zeven dagen tijd 3.619,72 kilometer af op de fiets. Hij verbrandde gemiddeld 10.000 calorieën per dag en at naast traditionele sportvoeding ook hamburgers, pasta, American cookies en heel veel m&m's. Opvallend genoeg had hij slechts één keer een lekke band. Matthieu moest fietsen in temperaturen variërend van 2 tot 25 graden Celsius en werd gevolgd door drie uurwerken en twee trackers om zijn gegevens te registreren. Het record van Matthieu is officieel erkend door de WUCA en Guinness World Records.

7 Days Arizona

Matthieu Bonne impressively broke the world record by cycling solo for 3619.72 kilometers in just 7 days.


Adventurer and boundary-pusher Matthieu Bonne broke the world record this week in Phoenix, Arizona by solo cycling the greatest distance ever covered in 7 days. It was an incredible achievement, with Bonne cycling over 500 km per day and having only 2.5 hours of sleep over the 7 days. After completing his effort in the early hours of the morning, Bonne stated that this was probably the toughest week of his life. The fact that he spent 20 hours a day on the bike and received so little sleep had a huge impact on his body. On the last day, he could hardly sit on his saddle, and even touching his legs was excruciatingly painful. Nevertheless, Bonne managed to keep going, with the motivation to inspire others and show that anything is possible if you believe in it. His mind proved to be much stronger than he had anticipated. Bonne was accompanied by a team of 5 people during his record attempt, and the idea of disappointing them was even more challenging for him than the physical challenge itself.

The wind proved to be my biggest enemy during my record attempt.

Together with my parents, I started working on the idea of breaking the world record for solo cycling in 7 days. We searched for a suitable location and Phoenix, Arizona in the United States proved to be the perfect place because of its impressive landscape and favorable climate. But it was precisely that climate that almost threw a wrench in the works. On the third day, I had to take shelter for 3 hours due to a heavy storm. In a week where every minute counts and every kilometer is important, this was a major setback. Luckily, I had built up a margin with my strong first day. But the wind remained a challenge, especially in the last few days. At the beginning of the 5th day, it was clear that it would be very exciting to break the world record, which Bonne ultimately succeeded in doing with an improvement of over 30 kilometers.

No moment of rest during Bonne's record attempt..

Matthieu's record attempt was meticulously planned. Two teams of two people were with him for 11 hours each day, each with a clear task distribution before and after returning to the base camp in Phoenix. There was always one car with Matthieu for supplies and technical support. From the third day onwards, a fifth person was present to step in where necessary and relieve the other teams. Sleeping from 12:15 am to 3 am, leaving every day at 3:30 am (except the first day), and cycling until midnight. Every minute was planned in advance to leave nothing to chance, and there was no moment of rest during the entire record attempt.

Eaching things that have never been done before

The life goal of Matthieu Bonne from Bredene is to achieve things that have never been done before. At just 29 years old, he has already accomplished impressive challenges such as the Marathon des Sables, an Ironman, climbing Mont Blanc, and being the first ever to swim the entire Belgian coast. Many people also know him from Kamp Waes, and last year he completed eight full triathlons on eight different Canary Islands.
The idea for this world record arose during Bonne's search for records that appealed to him and were also sufficiently challenging. Later this year, he has other record attempts planned.

The data

Matthieu covered a distance of 3,619.72 kilometers on his bike in seven days. He burned an average of 10,000 calories per day and, in addition to traditional sports nutrition, also ate hamburgers, pasta, American cookies, and a lot of M&M's. Interestingly, he only had one flat tire. Matthieu had to cycle in temperatures ranging from 2 to 25 degrees Celsius and was followed by three watches and two trackers to record his data. Matthieu's record is officially recognized by the WUCA and Guinness World Records.

start 7 days arizona Matthieu bonne